*Story Update* Urgent Action - Dutch Parliament to Consider Bill Banning Kosher Slaughter (Shechita)

**STORY UPDATE**
8 APRIL 2011

Dutch consider banning religious animal slaughter
By TOBY STERLING - Associated Press

**UPDATE TO THIS STORY:
Op-Ed by SWC Associate Dean, Rabbi Abraham Cooper and SWC Director of Interfaith Affairs, Rabbi Yitzchok Adlerstein


Lees meer in het Nederlands - More in English below

Verbod op ritueel slachten lost niets op
http://www.refdag.nl/opinie/opinie/verbod_op_ritueel_slachten_lost_niets_op_1_536367

 

25-02-2011 08:27

Het verbieden van onverdoofd ritueel slachten zal het dierenleed niet verzachten en bezorgt Joden alleen maar meer problemen, aldus Abraham Cooper en Yitzchok Adlerstein.

Over een paar weken zal de regering een wetsvoorstel behandelen dat het Joodse rituele slachten (”shechita”) wil verbieden.

Er zijn twee redenen te bedenken waarom men graag zou zien dat het rituele slachten verboden wordt. Voor antisemieten is het een manier om een minderheidsgroep te minachten en te marginaliseren. Zij willen het voorbeeld volgen van landen zoals Zwitserland, waar de afzonderlijke kantons het rituele slachten al in 1867 verboden, deels om de immigratie van Joden te ontmoedigen.

Toen Noorwegen shechita in 1930 verbood, merkte een van de parlementsleden opgewekt op: „Als zij (de Joden) het er niet mee eens zijn, gaan ze maar ergens anders heen.” Tot op de dag van vandaag doodt Noorwegen walvissen op een gruwelijke manier, waarbij het soms wel tien minuten of langer duurt voor de dieren dood zijn. Ook de Duitsers verboden het Joodse rituele slachten overal waar ze kwamen. Ze vielen Nederland in mei 1940 binnen en in augustus van datzelfde jaar was shechita er verboden.

De andere redenering is meestal (maar niet altijd) vrij van anti-Joodse sentimenten. Voorvechters van dierenwelzijn zijn bang dat de productie van vlees gepaard gaat met pijn bij de dieren. Zij zien het liefst dat niemand vlees of gevogelte eet. Maar omdat de meeste mensen dat niet zullen willen, moeten ze zich tevreden stellen met doelen die gemakkelijker geaccepteerd worden.

Wij geloven niet dat het merendeel van de Nederlandse bevolking antisemiet is en er is geen enkele aanwijzing dat ze bereid is te stoppen met het doden van dieren voor voedsel, kleding en andere doeleinden. Dus nemen we aan dat Nederlanders een balans proberen te vinden tussen het wettige gebruik van dierlijke bronnen en het vermijden van onnodig veel pijn bij dieren. Maar het zou een bijna perverse ironie zijn als het verbieden van shechita het dierenleed niet zou verzachten.

De ironie is dat het de Joodse wetten voor shechita waren die de zorg voor dierenwelzijn opkrikten tot een wettelijk vereiste en een revolutie teweegbrachten in de manier waarop men in de oude wereld naar dieren keek! De 13e-eeuwse rabbijn en medicus Nachmanides schreef dat het doel van de wetten rond shechita –scherp lemmet, één snelle snijbeweging– was dat mensen een dier niet meer pijn zouden doen dan het bij een natuurlijke dood zou ervaren.

Het wetsvoorstel dat binnenkort wordt behandeld, zal het dierenleed niet verzachten, maar het alleen buiten de Nederlandse grenzen houden.

Een betere benadering dan regulering van overheidswege is het voorstel van de niet-Joodse dr. Temple Grandin, die vorig jaar op de Time Magazinelijst van honderd meest invloedrijke mensen stond, onder het kopje ”helden”.

Door haar autisme is dr. Grandin extreem gevoelig, waardoor ze zich ging identificeren met dieren die pijn leden. Als hoogleraar aan Colorado State University is ze een van de belangrijkste Amerikaanse experts op het gebied van slachting van dieren en voorstander van shechita. Ze betoogt dat een dier bij een Joodse rituele slachting, waarbij een lang mes gebruikt wordt, slechts licht in elkaar krimpt en zich niet bewust is van de insnijding voor het zijn bewustzijn verliest.

Dr. Grandin heeft geholpen bij het ontwikkelen van slachtmaterialen die werkelijk een verschil maken voor de dieren, inclusief de manier waarop ze naar de slachtbank geleid worden. Juist omdat ze beschouwd wordt als iemand die eerlijke oordelen velt („Het is mogelijk om koosjer te slachten op een voor het dierenwelzijn acceptabele manier, als het goed gedaan wordt”), is het haar gelukt om bedrijven te vinden die haar innovaties doorvoeren.

Deze benadering levert dieren veel meer op dan welke draconische overheidsmaatregelen ook.

De keuze tussen de zorg voor dierenwelzijn en de aloude mensenrechten is een niet-bestaande keuze. Nederland moet een makkelijke oplossing die voor dieren niets uithaalt en die mensen alleen maar meer problemen bezorgt, niet willen. We hopen dat de parlementsleden vrij zijn om naar hun eigen geweten te stemmen en dat ze zullen opstaan voor de rechten en de waardigheid van hun Joodse landgenoten.

De auteurs zijn respectievelijk voorzitter van het Simon Wiesenthal Centrum en directeur voor de betrekkingen van het Joodse centrum met andere religies.
 


 

BANNING SHECHITA WON’T SOLVE ANIMALS’ PROBLEMS-ONLY CREATE GREATER ONES FOR PEOPLE

BY ABRAHAM COOPER AND YITZCHOK ADLERSTEIN*

In a few days, the Dutch Parliament will consider a bill that would ban Jewish ritual slaughter (Shechita). The Simon Wiesenthal Center has urged all major parties to vote “no”. Here’s why:

There are two lines of reasoning motivating people to seek bans of Shechita: Anti-Semites see it as way for Society to marginalize and disrespect a minority community. They want to follow countries like Switzerland, whose cantons banned Shechita as early as 1867 in order, in part, to discourage immigration by Jews. When Norway banned it in 1930, one parliamentarian cheerfully commented,” If they (Jews) don't like it, let them move somewhere else." Until today, Norway cruelly kills whales which sometimes takes tens of minutes or even more. The Nazis, of course, banned Jewish slaughter everywhere they went, preferring to slaughter Jews instead…The Nazis invaded the Netherlands in May 1940. By August, they had forbidden Jewish ritual slaughter.

A different line of reasoning is often (but not always) free of anti-Jewish animus. Animal rights advocates have concerns about pain associated with meat production. Their preference is that no one should be eating any meat or poultry at all. Because most citizens will not accept that, they have to satisfy themselves with easier targets – like Jews.

We do not believe the majority of the Dutch people are anti-Semitic and there is no indication they are willing to give up taking the lives of animals for food, clothing and other purposes. So we assume that Dutch people seek to strike a balance between legitimate use of animal resources and avoidance of causing gratuitous pain.

But it would a perverse irony to ban Shechita and the passage of this bill wouldn’t lessen the animal kingdom’s pain:

The irony is that it was the Judaic laws of Shechita that elevated concern for animal pain to a legal requirement, and revolutionized the way the ancient world regarded animals! The 13th century rabbi and physician Nachmanides wrote that the purpose of the Shechita laws --exceptionally sharp blade, quick uninterrupted cut, no burrowing or tearing--was to insure that humans would cause no greater pain to the animal in taking its life than would be experienced from natural causes of death.

This bill wouldn’t lessen animal pain, merely move it beyond Holland’s frontier.

Instead of government regulation, a better approach could be found by heeding the words of Dr. Temple Grandin, who appears in last year’s Time Magazine list of the 100 most influential people in the world in the category “Heroes.”

Dr. Grandin’s autism endowed her with especially keen sensitivity; this led her to identify with the pain of animals. A non-Jewish professor at Colorado State University, she is one of America’s greatest experts on animal slaughter. She has also championed the cause of Shechita. Especially coupled with the long knife used in Jewish slaughter, she argues that with Shechita, the animal only flinches slightly, and remains unaware of the incision before losing consciousness.

She has helped design slaughterhouse equipment that makes a real difference in the comfort of animals, including the way they are handled on the way to the slaughter. Precisely because she is seen as fair in her judgment (“Kosher slaughter without stunning can be done with an acceptable level of welfare when it is done correctly,”) she has succeeded in getting companies to adopt her innovations.

This approach achieved more for animals than any draconian government bans.

Choosing between concern for animals and the ancient rights of a people is a false one. Holland should resist adopting a facile solution that solves no problem for animals, only creates greater ones for people. We hope Parliamentarians will be free to vote their conscience and in the spirit of historic Dutch toleration dating back to 1581, stand up for the rights and dignity of their fellow Jewish citizens.

*RABBI ABRAHAM COOPER IS ASSOCIATE DEAN OF THE SIMON WIESENTHAL CENTER.
RABBI YITZCHOK ADLERSTEIN IS THE CENTER’S DIRECTOR OF INTERFAITH AFFAIRSFebruary 16, 2011

Dear Friends;

The Dutch Parliament is slated to consider a bill from the Partij voor de Dieren party that would outlaw Kosher slaughter of animals (Shechita). I sent the following letter to the heads of the 4 major Dutch Political Parties. The Dutch Jewish community urgently needs help Please email your protests today as the bill is scheduled to be presented on Thursday February 17th!

 


(Text of letter sent to Parliament Members:)


I am the Associate Dean of the Simon Wiesenthal Center, a leading Jewish Human Rights NGO, with a constituency of 400,000 families. I have just learned that a law that would effectively outlaw Jewish ritual slaughter, Shechita, is scheduled to be introduced before the Dutch Parliament by a small party.
The banning of Shechita deeply hurts and offends Jews the world over. Historically the banning of Shechita was often used by anti-Semites to spread their hateful, and in the case of Nazi Germany, their genocidal agenda.

Let me be clear, we fully understand the concerns of animal lovers. Indeed, the Jewish people, through its Torah and Judaic teachings dating back thousands of years has always been taught that it is sinful to inflict unnecessary pain on any living thing or to take any life unnecessarily.

With so many critical issues confronting our democratic societies, such a draconian proposal would only succeed in igniting emotions and controversies. On behalf of the constituency of the Simon Wiesenthal Center, I hope that you and your party will indicate your opposition to such a proposal.

Sincerely,
Rabbi Abraham Cooper
Associate Dean
Simon Wiesenthal Center

Please take action now and share with your friends.


Send your protests to to:

Geert Wilders PVV
g.wilders@tweedekamer.nl

Jolande Sap, Groen Links
J.Sap@tweedekamer.nl

Emile Roemer, Socialistische Partij
E.Roemer@tweedekamer.nl

Alexander Pechtold, Democraten66
A.Pechtold@tweedekamer.nl